Nathalie Stadsbader, Notaris te Galmaarden - erkend bemiddelaar in familiezaken

 

Nathalie Stadsbader

Notaris te Galmaarden - erkend bemiddelaar in familiezaken

 

Notaris Nathalie Stadsbader

Kapellestraat 63/A
1570 Galmaarden
Tel. (054) 58.94.00
Fax. (054) 58.70.78

BVBA
BTW BE 0561878141
RPR Brussel Hoofdstad
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 

25 februari 2018

Wij verhuren een woning aan twee samenwonenden waarvan de man nu zijn vriendin verlaten heeft. Hoe kunnen beide samenwonenden zich nu in orde stellen i.v.m. de verplichtingen van het huurcontract?

Heeft het koppel samen het huurcontract getekend? Dan zijn zij samen gehouden tot de huurplichten. De beëindiging van hun relatie betekent niet dat één van de partijen bevrijd wordt van de plichten tegenover de verhuurder.

Als de samenwonenden tot een akkoord komen over de vraag wie in de woning blijft wonen, dan betrekken ze daar best de verhuurder bij.
Ze kunnen met de verhuurder overeenkomen dat de partner die vertrekt, ontslaan wordt van zijn of haar huurverbintenissen, of er kan een nieuw huurcontract worden afgesloten door de partner die in de woning blijft.

Als er geen nieuw akkoord is met de verhuurder, blijven beide partners gehouden tot alle huurverplichtingen. Alle eventuele afspraken tussen de ex-partners (zoals betaling van de huurwaarborg, schadevergoeding bij vroegtijdige opzeg, enz…) zijn 'niet tegenstelbaar' aan de verhuurder. Ze kunnen met andere woorden niet aan de verhuurder worden opgedrongen.

Als de ex-partners het niet eens raken over wie in de huurwoning zal blijven wonen, dan kan de rechter hierover beslissen, rekening houdend met ieders belangen. De verhuurder behoudt ook in dit geval wel zijn rechten ten aanzien van beide huurders.

TIP: huur je een woning met je partner? Maak op voorhand afspraken over wat er met de opzeggingsvergoeding en de huur zal gebeuren indien er iets zou mislopen tussen jullie. Zo’n delicate zaken bespreken is misschien niet aangenaam, maar het kan je veel toekomstige conflicten besparen. Wil je nog meer zekerheid? Maak dan een overeenkomst tussen jullie over deze zaken.

 

 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

23 februari 2018

Minister van Justitie Koen Geens staat, bij zijn hervorming van het erfrecht, ook stil bij de schenkingen en de successieplanningen die reeds werden gedaan en geeft de vrijheid aan de burger zelf om te bepalen of de oude of de nieuwe erfrechtregels van toepassing zullen zijn.
Vanaf 1 september 2018 gelden nieuwe regels inzake erfenissen. Mensen die een erfenis nalaten en wensen dat hun erfenis toch nog aan bepaalde oude regels wordt onderworpen, kunnen een zogenaamde ‘verklaring van behoud’ afleggen bij hun notaris. Dit kan ten laatste op 31 augustus 2018. Een Koninklijk Besluit dat de ministerraad goedkeurde verzekert de nodige inschrijving van dergelijke verklaringen in het Centraal Register van Testamenten, beheerd door Fednot, de Federatie van het Notariaat (
www.fednot.be).

Het nieuwe erfrecht komt eraan
Op 1 september 2018 treedt het nieuwe erfrecht in werking. Deze hervorming wijzigt een aantal bepalingen met betrekking tot schenkingen en meer bepaald de wijze waarop zij moeten worden in rekening gebracht en worden gewaardeerd na het overlijden van diegene die de erfenis nalaat. In een aantal gevallen kan het nochtans aangewezen zijn om het behoud van de oude regels te vragen.

Om bijvoorbeeld bij het overlijden te bepalen hoeveel een erfgenaam reeds “als voorschot” had ontvangen van de erflater tijdens diens leven, moeten de geschonken goederen worden gewaardeerd. Vandaag zijn er nog verschillende regels voor de roerende (bv. geld) en onroerende goederen (bv. een woning). Voor roerende goederen geldt de waarde van de dag van de schenking, bij een onroerend goed geldt de waarde op de dag van de verdeling. Aangezien een woning in de loop der jaren sterk in waarde kan stijgen door bijvoorbeeld het heropleven van de buurt, heeft dit soms onbillijke gevolgen. Bovendien moet een onroerend goed in principe in natura terugkeren naar de nalatenschap voor mogelijke herverdeling, wat ervoor zorgde dat een erfgenaam de woning die hem vroeger werd geschonken kon verliezen. Met de nieuwe wet worden de wijze van verrekening en de waarderingsregels voor roerende en onroerende goederen gelijkgesteld: inbreng gebeurt in de waarde (en niet in natura), aan de waarde op de dag van de schenking. Dit kan weliswaar mogelijks bestaande regelingen inzake erfenissen in de war sturen.

Verklaring van behoud via uw notaris
Het is mogelijk dat sommige families, waar in het verleden al verschillende schenkingen werden gedaan, juist bepaalde gevolgen hebben willen bereiken ten aanzien van de toekomstige erfgenamen, rekening houdende met de regels die van toepassing waren op het ogenblik dat zij de schenking deden. Zij kunnen nog tot 31 augustus 2018 bij hun notaris bekijken of het in hun specifiek geval beter is om de verrekening van de schenking te laten gebeuren overeenkomstige de “oude” regeling om het evenwicht bij de erfgenamen te bewaren. Dit kan met een ‘verklaring van behoud’ afgelegd door de schenker voor de notaris worden vastgelegd. Deze verklaring geldt steeds voor alle schenkingen die gebeurd zijn voor 1 september 2018.
Vorig jaar werden 25.897 onroerende goederen geschonken en 11.944 roerende goederen. In totaal werden dus 37.538 schenkingsakten voor een notaris verleden.

Denk op tijd na over uw erfenis
Koen Geens: “Hoewel het niet evident is om openlijk over een erfenis te spreken, is het toch nuttig om vooraf na te denken over de verdeling tussen de erfgenamen. Om bestaande successieplanningen niet in de war te sturen, willen we iedereen de kans geven aanspraak te doen op bepaalde aspecten van de oude regelgeving. Bij families waar al heel wat schenkingen gebeurden, kan dit in bepaalde gevallen voor een gerust gevoel zorgen.”

Fednot steunt de oproep van minister Geens: “We merken inderdaad dat een erfenis een gevoelige materie blijft. Toch hebben mensen er baat bij om er tijdig over na te denken en hun wensen te bespreken met hun notaris. Aangezien de verklaring van behoud ten laatste op 31 augustus 2018 kan worden afgelegd, gaan mensen die in de afgelopen jaren al aan successieplanning hebben gedaan, in bepaalde gevallen best nog voor de zomer langs bij hun notaris om tijdig te checken of het voor hen nuttig is om een verklaring af te leggen. Zo zijn ze zeker dat hun nalatenschap wordt geregeld op de manier dat zij dit voor ogen hebben. Een verklaring van behoud zal evenwel zeker niet steeds nodig zijn: voor veel mensen zal de nieuwe wet beantwoorden aan hun wensen ”

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

22 februari 2018

Naast de gekende vrijwillige openbare verkoop, bestaan er ook gerechtelijke openbare verkopen en minnelijke openbare verkopen onder gerechtelijke vorm. Dit zijn openbare verkopen die uitgevoerd worden in het kader van een beslag of een collectieve schuldenregeling (gerechtelijke openbare verkopen) en verkopen in het kader van een faillissement of een verkoop met onbekwamen (minnelijke openbare verkopen onder gerechtelijke vorm). Voor deze specifieke openbare verkopen (dus niet voor de vrijwillige openbare verkopen) verandert er in de toekomst één en ander op procedureel vlak.

Recht op hoger bod?
Het recht op hoger bod houdt op vandaag in dat de notaris op de eerste zitdag een goed toewijst aan de kandidaat-koper die het hoogste bod uitbrengt. De toewijzing gebeurt "onder de opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod". Dat betekent dat iedereen op dat moment de kans krijgt om nog een hoger bod te doen, en dit binnen een termijn van vijftien dagen. Er zijn vervolgens twee mogelijkheden: ofwel volgt er geen hoger bod en wordt de opbieder definitief eigenaar voor de prijs van zijn laatste bod, ofwel komt er wel een hoger bod en dus een nieuwe zitdag. Op de tweede zitdag worden de biedingen hervat. De prijs die werd weerhouden op de eerste zitdag vormt dan de instelprijs waarboven geboden kan worden. Deze procedure wordt vandaag zeer vaak gebruikt bij gerechtelijke openbare verkopen.

De openbare verkoop met mogelijkheid van hoger bod gaat vandaag nog gepaard met een aantal niet te onderschatten organisatiekosten. De nieuwe procedure bij deze openbare verkopen (waarbij de mogelijkheid om een hoger bod in te stellen wordt afgeschaft), zal leiden tot een meer dynamische procedure waarbij de kosten voor de burgers finaal verminderd zullen worden.

Nieuwe wet mét overgangsbepaling
Aan de inefficiënte, kostelijke en tijdrovende procedure van één zitdag met recht op hoger bod komt een einde met de invoering van een nieuwe wet op de insolvabiliteit. Deze wet treedt in werking op 1 mei 2018. Betekent dit dat alle gerechtelijke openbare verkopen vanaf deze datum zonder recht op hoger bod zullen verlopen? Nee. Als gevolg van een overgangsbepaling zullen de gerechtelijke openbare verkopen en minnelijke openbare verkopen onder gerechtelijke vorm waarvan de eerste zitting vóór 1 september 2018 is vastgelegd, toch nog vallen onder de oude bepalingen (dus met een mogelijkheid tot hoger bod). Dit geldt ook wanneer de initiële zitting om één of andere reden opgeschort wordt naar een datum na 1 september 2018.

Voorbeelden

Een gerechtelijke openbare verkoop waarvan de zitdag wordt vastgelegd op 1 augustus 2018?
                                → openbare verkoop mét recht op hoger bod kan

Een gerechtelijke openbare verkoop waarvan de zitdag wordt vastgelegd op 15 september 2018?
                                → openbare verkoop met recht op hoger bod kan niet

Een gerechtelijke openbare verkoop waarvan de zitdag initieel werd vastgelegd op 8 augustus 2018, maar uitgesteld werd tot 25 september 2018?
                                → openbare verkoop met recht op hoger bod kan, want de initiële zitdag werd vastgelegd vóór 1 septamber 2018!           

Vergeet niet dat dat de vrijwillige openbare verkopen niet onderworpen zullen zijn aan de nieuwe procedure: daar blijft de mogelijkheid tot het instellen van een hoger bod dus mogelijk.
 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

 

Marlies Van den Cruyce
Licentiaat in het notariaat

marlies(plaats the 'at' sign hier)notariaatgalmaarden.be
Tel. 054/31.33.50

Kathleen Serteels
Licentiaat in het notariaat

kathleen(plaats the 'at' sign hier)notariaatgalmaarden.be
Tel. 054/31.33.52

afwezig op woensdag

Annelies Van Holen
Licentiaat in het notariaat

annelies(plaats the 'at' sign hier)notariaatgalmaarden.be
Tel. 054/31.33.55

afwezig op woensdag- en vrijdagnamiddag

Inge Flamant
Licentiaat in de rechten

inge(plaats the 'at' sign hier)notariaatgalmaarden.be
Tel. 054/31.33.51

afwezig op woensdag- en vrijdagnamiddag

Eddy Baelen
Licentiaat in de rechten
Notarieel medewerker

eddy(plaats the 'at' sign hier)notariaatgalmaarden.be
Tel. 054/31.33.54

afwezig op woensdagnamiddag

Lutgarde Heyse
Notarieel medewerker

lutgarde(plaats the 'at' sign hier)notariaatgalmaarden.be

afwezig op dinsdagnamiddag, woensdag en vrijdag

Eun-Bee Van Den Dooren
Notarieel medewerker

eunbee(plaats the 'at' sign hier)notariaatgalmaarden.be
Tel. 054/31.33.56

 

Notaris Nathalie Stadsbader

Kapellestraat 63/A
1570 Galmaarden
Tel. (054) 58.94.00
Fax. (054) 58.70.78

BVBA
BTW BE 0561878141
RPR Brussel Hoofdstad
Verzekeringen van het Notariaat cvba

 
Historiek

Historiek

Opvolger van:
Meester Paul VAN HOLEN